RTCZero - setAlarmMinutes()

Set the RTC Alarm minutes value.

Syntax

rtc.setAlarmMinutes(byte minutes)

Parameters

  • minutes: the minutes value to be set.