RTCZero - setAlarmTime()

Set the RTC Alarm hours, minutes and seconds.

Syntax

rtc.setAlarmTime(byte hours, byte minutes, byte seconds)

Parameters

  • hours: the hours value to be set.

  • minutes: the minutes value to be set.

  • seconds: the seconds value to be set.