RTCZero - setMonth()

Set the RTC month.

Syntax

rtc.setMonth(uint8_t month)

Parameters

  • month: the month value to be set.